baner

cenová ponuka

 
 
POŽIADAVKY NA DODÁVKU / MONTÁŽ
Dispozičné riešenie
Textová časť
3D skice exteriér
Obhliadka pozemku s konzultáciou predprojektovej prípravy
Situácie objektu – širšie vzťahy, celková situácia
Textová časť – sprievodná a súhrnná správa s príspevkami od jednotlivých profesií, odpadové hospodárstvo
Architektonicko – stavebné riešenie
Statický posudok
Statiku stavby v rozsahu realizačného projektu?
Elektroinštalácie vrátane NN prípojky
Vykurovanie
Plynoinštalácie vrátene vnútorného rozvodu a pripojenia do distribučnej siete
Zdravotnotechnické inštalácie vrátane vodovodnej a kanalizačnej prípojky, riešenie dažďových vôd
Požiarna ochrana
Energetické posúdenie stavby v rozsahu projektu pre SP
Súhrnný výkaz výmer
Súhrnný rozpočet
Koordinácia profesií
Inžinierska činnosť?
Dopracovanie projektovej dokumentácie?
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia?
Projekt dopravného riešenia, napojenie pozemku na verejné komunikácie
Návrh interiéru
Zdravotnotechnické inštalácie
Projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky
Návrh domovej ČOV prípadne žumpy
Energetický certifikát ku kolaudácii
Geodetická dokumentácia