baner

projektovanie

 
 
1. STUPEŇ
Architektonická štúdia
 • dispozičné riešenie
 • 3D skice exteriér
2. STUPEŇ
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • obhliadka pozemku s konzultáciou predprojektovej prípravy
 • situácie objektu – širšie vzťahy, celková situácia
 • textová časť – sprievodná a súhrnná správa s príspevkami od jednotlivých profesií, odpadové hospodárstvo
 • architektonicko – stavebné riešenie v rozsahu na stavebné povolenie
 • statický posudok
 • elektroinštalácie vrátane NN prípojky
 • vykurovanie
 • plynoinštalácie vrátene vnútorného rozvodu a pripojenia do distribučnej siete
 • zdravotnotechnické inštalácie vrátane vodovodnej a kanalizačnej prípojky, riešenie dažďových vôd
 • požiarna ochrana
 • energetické posúdenie stavby v rozsahu projektu pre SP
 • koordinácia profesií
3. STUPEŇ
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu projektu pre stavebné povolenie s realizačným projektom statiky
 • obhliadka pozemku s konzultáciou predprojektovej prípravy
 • situácie objektu – širšie vzťahy, celková situácia
 • textová časť – sprievodná a súhrnná správa s príspevkami od jednotlivých profesií, odpadové hospodárstvo
 • architektonicko – stavebné riešenie v rozsahu na stavebné povolenie
 • statiku stavby v rozsahu realizačného projektu – výkres výstuže vencov, spodnej stavby, riešenie krovu
 • elektroinštalácie vrátane prípojok
 • vykurovanie
 • plynoinštalácie vrátene vnútorného rozvodu a pripojenia do distribučnej siete
 • zdravotnotechnické inštalácie vrátane vodovodnej a kanalizačnej prípojky, riešenie dažďových vôd
 • energetické posúdenie stavby v rozsahu projektu pre SP
 • koordinácia profesií
4. STUPEŇ
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu
 • obhliadka pozemku s konzultáciou predprojektovej prípravy
 • situácie objektu – širšie vzťahy, celková situácia
 • textová časť – sprievodná a súhrnná správa s príspevkami od jednotlivých profesií, odpadové hospodárstvo
 • architektonicko – stavebné riešenie
 • statiku stavby v rozsahu realizačného projektu – výkres výstuže vencov, spodnej stavby, riešenie krovu...
 • elektroinštalácie vrátane prípojok + výkaz výmer, rozpočet
 • vykurovanie + výkaz výmer, rozpočet
 • plynoinštalácie vrátene vnútorného rozvodu a pripojenia do distribučnej siete + výkaz výmer, rozpočet
 • zdravotnotechnické inštalácie vrátane vodovodnej a kanalizačnej prípojky, riešenie dažďových vôd+ výkaz výmer, rozpočet
 • požiarna ochrana
 • energetické posúdenie stavby v rozsahu projektu pre SP
 • koordinácia profesií
 • súhrnný výkaz výmer
 • súhrnný rozpočet